Çerez Örnek

Educational Objectives - Program Outcomes

 

 

EDUCATIONAL OBJECTIVES

 

PROGRAM OUTCOMES

1.Working in organizations that are pioneers or develop new technologies/products in the fields of mechanical engineering

2. Taking part as a mechanical engineer in PROJECTS of international standards

3.To be a mechanical engineer serving the purpose of improving the SOCIETY'S QUALITY OF LIFE

1. Sufficient knowledge of mathematics, science and related engineering disciplines; ability to use theoretical and applied knowledge in these fields in complex mechanical engineering problems

X

 

 

2. Ability to identify, define, formulate and solve complex mechanical engineering problems; for this purpose, the ability to select and apply appropriate analysis and modeling methods

X

 

 

3. Ability to design a complex system, process, device or product to meet specific requirements under realistic constraints and conditions; for this purpose, the ability to apply mode

X

 

 

4. Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and solution of complex problems encountered in mechanical engineering applications.

X

 

 

5. Ability to use information technologies effectively

 

X

 

6. The ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex mechanical engineering problems or mechanical engineering-specific research topics

 

X

 

7. Ability to work effectively in disciplinary and multi-disciplinary teams; individual study skills

 

X

 

8. The ability to communicate effectively in Turkish orally and in writing; knowledge of at least one foreign language; ability to write effective reports and understand written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions

 

X

 

9. Awareness of the necessity of lifelong learning

 

 

X

10. The ability to access information, follow developments in science and technology, and constantly renew oneself

 

 

X

11. Behaving in accordance with ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; information about standards used in engineering applications

 

 

X

12. Knowledge of business practices such as project management, risk management, and change management

 

X

 

13. Awareness of entrepreneurship and innovation; information about sustainable development

 

 

X

14. Information about the effects of engineering practices on health, environment and safety in universal and social dimensions.

 

 

X

15. Information about the problems of the age reflected in the field of engineering

 

 

X

16. Awareness of the legal consequences of engineering solutions

 

 

X

 

 

EĞİTİM AMAÇLARI

 

PROGRAM ÇIKTILARI

1.Makina mühendisliği ile ilgili alanlarda öncü veya yeni teknoloji/ürün geliştiren KURULUŞLARDA çalışmak

2.Uluslararası standartlardaki PROJELERDE makina mühendisi olarak görev almak

3.TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ iyileştirme amacına hizmet eden makina mühendisi olmak

1.Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık makine mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi

X

 

 

2.Karmaşık makine mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

X

 

 

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

X

 

 

4.Makina mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi

X

 

 

5.Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

 

X

 

6.Karmaşık makine mühendisliği problemlerinin veya makine mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

X

 

7.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda, etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

 

X

 

8.Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

 

X

 

9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci

 

 

X

10.Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

 

X

11.Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

 

 

X

12.Proje yönetimi,  risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi

 

X

 

13.Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

 

 

X

14.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi

 

 

X

15.Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi

 

 

X

16.Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

 

 

X

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY